CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
Construire locuinţă familială cu două unităţi locative P+E, str. Calistrat Hogaş nr. 15

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuinţă familială cu două unităţi locative P+E, str. Calistrat Hogaş nr. 15 – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 254895 din 25.06.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuinţă familială cu două unităţi locative P+E, str. Calistrat Hogaş nr. 15, beneficiari: Urs Nicolae, Urs Ioana Irina şi David Iulia-Carla.

Având în vedere avizul Arhitectului şef nr. 236 din 16.04.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – construire locuinţă familială cu două unităţi locative P+E, str. Calistrat Hogaş nr. 15, beneficiari: Urs Nicolae, Urs Ioana Irina şi David Iulia-Carla, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:
– retragerea faţă de limita nord-estică: 3 m;
– retragerea faţă de limita sudică: minim 3 m;
– retragerea faţă de limita sud-vestică: minim 4 m;
-circulaţiile şi accesele: din Aleea Calistrat Hogaş;
-staţionarea autovehiculelor: locuri de parcare amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;
-echiparea tehnico-edilitară: completă pe aleea Calistat Hogaş.

Prin P.U.Z aprobat cu Hotărârea nr. 40/2013 , Aleea Calistrat Hogaş a fost reglementată la ampriză de 7 m (profil 2-2), iar prelungirea străzii Ion Negoiţescu la ampriză de 8 m (profil 3-3). Suprafaţa de teren necesară regularizării circulaţiilor va fi dezmembrată din parcela iniţială şi înscrisă în CF cu titlu de „drum”. Împrejmuirea la stradă se va realiza cu respectarea profilelor rezidenţiale reglementate prin P.U.Z, respectiv la 3,5 m din axul Aleii Calistrat Hogaş şi la 4 m din axul străzii Ion Negoiţescu.
Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

 

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Generală de Urbanism.

 

Nr. 572 din 4 iulie 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)