CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu două unităţi locative Sp+P+E, str. Dobrogei nr. 1D

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu două-unităţi locative Sp+P+E, str. Dobrogei nr. 1D – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 297912 din 10.06.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propun e aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu două unităţi locative Sp+P+E, str. Dobrogei nr. 1D, beneficiari: Farkas Peti și Farkas Klára;

Având în vedere Avizul Arhitectului şef nr. 230 din 16.04.2019 şi avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificăril e şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu cu două unităţi locative Sp+P+E, str. Dobrogei nr. 1D, beneficiari: Farkas Peti şi Farkas Klára, pe o parcelă proprietate privată;

Documentaţia reglementează:
-retragerea faţă de limita laterală nordică: 3,45 m;
-retragerea faţă de limita laterală sudică: 3 m;
-retragerea faţă de limita posterioară : minim 9 m;
-accesul auto şi cel pietonal : din strada Dobrogei, peste imobilul cu destinaţia de
,,drum” cu nr. Cad. 330289 ;
-staţionarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol;
-echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Dobrogei.
Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.– Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 573 din 4 iulie 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)