ANEXE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, în regim de închiriere, începând cu anul 2021, a formularelor de înscriere pe lista de priorităţi, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi a locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, în regim de închiriere, începând cu anul 2021, a formularelor de înscriere pe lista de priorităţi, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi a locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 482775/1/23.08.2021, conex cu 381520/1/28.06.2021, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 482928/451/23.08.2021 conex cu 381752/451/28.06.2021, al Direcției Patrimoniul municipiului și Evidența Proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, în regim de închiriere, începând cu anul 2021, a formularelor de înscriere pe lista de priorităţi, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi a locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 7 lit. q, alin. 8 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 42, 43 și 48 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 21 alin. 1, 2 și 3 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 actualizată, aprobate prin H.G. nr. 1275/2000, ale art. 1 lit. a, art. 2 lit. a, art. 6 și art. 29 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 alin. 1 lit. q din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 alin. 1 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27^1 alin. 2 lit. b și e din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 8 alin. 1 lit.h și alin. 2 și ale art. 18 alin. 1, lit.h din Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de Procesele-verbale din data de 9.03.2021, 19.04.2021 26.04.2021, 17.06.2021 și 28.07.2021 ale Comisiei mixte de repartizare a locuințelor sociale, a locuințelor de serviciu și a locuințelor de necesitate;

Reținând prevederile art. 7 alin. 1, 2, 4, 5 și 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă criteriile în baza cărora se repartizează locuințele sociale, în regim de închiriere, începând cu anul 2021, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă formularul tip privind solicitarea de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, începând cu anul 2021, și documentele justificative pentru solicitarea unei locuințe sociale, conform Anexelor 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă data de 31 iulie a fiecărui an ca termen limită de depunere a cererilor, însoțite de actele doveditoare, de către solicitanții de locuințe sociale, pentru a fi incluși în lista de priorități pentru anul următor, cu excepția anului 2021, pentru care data limită de depunere a documentelor justificative de către solicitanți, pentru a fi incluși în lista de priorități pentru anul 2022, este 30.09.2021.

Art. 4. Se aprobă data de 31 iulie a fiecărui an ca dată de referință față de care se calculează punctajele pentru criteriile care impun un reper temporal, cu excepția anului 2021, pentru care data de referință față de care se calculează punctajele pentru criteriile care impun un reper temporal este 30.09.2021.

Art. 5. Se aprobă ca informarea solicitanților să fie realizată prin intermediul mijloacelor mass-media, prin afișare la sediile tuturor primăriilor de cartier, precum și pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6. Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârile nr. 150/2013, nr. 434/2015, nr. 622/2020 și nr. 656/2020.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii şi Biroul Mass-media.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 583 din 2 septembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)