CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul

sesiunii de urgență, pentru Asociația MVSEVM TRANSILVANIAE,

în vederea realizării proiectului ,,Epidemiile Clujului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația MVSEVM TRANSILVANIAE, în vederea realizării proiectului ,,Epidemiile Clujului – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 363265/1/30.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 363441/426/30.07.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația MVSEVM TRANSILVANIAE, în vederea realizării proiectului ,,Epidemiile Clujului;

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 24.07.2020 și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 20 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, ale art. 16 din Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018, precum și ale Hotărârii nr. 415/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația MVSEVM TRANSILVANIAE, în vederea realizării proiectului ,,Epidemiile Clujului, sub condiția desfășurării activităților/evenimentelor la data la care legislația în materie va permite acest lucru și cu respectarea măsurilor impuse de actele normative.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte și Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 584 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)