H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcţiuni mixte, P+4E+R (birouri și spaţii comerciale la parter), str. Decebal nr. 116

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D.Construire imobil cu funcţiuni mixte P+4E+R (birouri și spaţii comerciale la parter), str. Decebal nr. 116 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 86297/1/9.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 86402/433/9.02.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobare P.U.D. Construire imobil cu funcţiuni mixte, P+4E+R (birouri și spaţii comerciale la parter), str. Decebal nr. 116, beneficiari: CIUREA MIHAI CONSTANTIN şi CIUREA MIRCEA-VIOREL;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 305 din 29.10.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Construire imobil cu funcţiuni mixte, P+4E+R (birouri și spaţii comerciale la parter), str. Decebal nr. 116, beneficiari: CIUREA MIHAI CONSTANTIN şi CIUREA MIRCEA-VIOREL.

Prin P.U.D. se propune restructurarea imobilului cu nr. cad. 274771, în suprafaţă de 464 mp, respectiv desfiinţarea fondului construit existent şi construirea unui imobil cu funcţiuni mixte P+4E+R, precum şi amenajarea incintei: spaţii verzi (plantaţii înalte, medii şi joase), amenajări pentru joacă, punct gospodăresc pe patru fracţii de colectare selectivă a deşeurilor;

  • amplasarea construcţiei faţă de limita laterală estică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 16,65 m de la aliniament;

  • amplasarea construcţiei faţă de limita laterală vestică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 21,45 m de la aliniament;

  • amplasarea construcţiei faţă de limita posterioară: min. 11 m;

  • accesul auto și pietonal: din strada Decebal;

  • staționarea auto şi velo: în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate la sol și în spațiu specializat dispus la parter, locuri de parcare pentru biciclete amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

La faza D.T.A.C. documentaţia va fi supusă avizării în Comisia de Estică Urbană.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 62 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)