ANEXE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare zonă cu funcțiuni mixte

Bulevardul Muncii nr. 191-195

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare zonă cu funcțiuni mixteBulevardul Muncii nr. 191-195 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 379423/1/7.08.2020, conex cu nr. 290024/1/19.06.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 379522 /433/07.08.2020, conex cu nr. 290158/19.06.2020, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z parcelare și dezvoltare zonă cu funcțiuni mixteBulevardul Muncii nr. 191-195, beneficiară: Bercan Ramona Cristina;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 997 din 31.10.2018, avizul Arhitectului șef nr. 97 din 8.04.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1

Se aprobă P.U.Z de parcelare și dezvoltare zonă cu funcțiuni mixteBulevardul Muncii nr. 191-195, beneficiară: Bercan Ramona Cristina, pe un teren proprietate privată, nr. cad. 326873.

Prin P.U.Z. se propune parcelarea terenului în 4 parcele conform planșei U/P.U.Z./03 PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE și stabilirea de reglementari urbanistice, după cum urmează:

U.T.R M3_B Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere de trafic

 • funcțiunea predominantă (parcelele 1 și 3): structura funcțională mixtă (locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar bancare, terțiare, culturale, de învățământ, sănătate, turism;

 • regimul de construire: izolat;

 • înălțimea maximă admisă: (1-3) S+P+5E+R, Hmax. cornișă=22 m Hmax. = 25 m;

 • indicii urbanistici: P.O.Tmax.= 40%, C.U.T max.= 2;

 • retragerea față de aliniament:

  – min. 5 m față de Bulevardul Muncii;

  – min. 6 m față de str. Ciucea regularizată la profil de 12 m.

  Este permisă depășirea alinierilor propuse doar cu conturul balcoanelor imobilului, dar nu cu mai mult de 1.50 m;

 • retragererile minime față de limitele laterale și posterioară:

  – parcela 1 : 11 m față de limita nordică;

  10,5 m față de limita vestică;

  6 m față de limita estică;

  – parcela 3: 10,5 m față de limita vestică;

  11 m față de limita estică;

  5 m față de limita sudică;

  Este permisă depășirea retragerilor propuse doar cu conturul balcoanelor imobilului, dar nu cu mai mult de 1.50 m;

 • circulațiile și accesele: accesul la parcele va fi realizat din Bulevardul Muncii, pe un drum de interes local (de tip fundătură), cu ampriză de 12m;

 • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

 • echiparea tehnico-edilitară: completă pe Bulevardul Muncii.

U.T.R –Va_B – Scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

 • funcțiunea predominantă (parcela 2): spații verzi (plantații înalte medii și joase), alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport, activități culturale și de alimentație publică și alte activități în aer liber compatibile;

 • regimul de construire: izolat;

 • înălțimea maximă admisă: Hmax cornișă = 3 m, regim de înălțime parter;

 • indicii urbanistici: P.O.T. max= 5%, C.U.T. max.= 0,1;

 • retragerea față de aliniament: minim 5 m;

 • retragerea față de limitele laterale și posterioară: minim 5 m;

 • circulațiile și accesele: din aleea interioară;

 • staționarea autovehiculelor: nu este cazul;

 • echiparea tehnico-edilitară: completă pe Bulevardul Muncii.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Ciucea, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pentru construcția propusă pe parcela 3.

Aleea de interes local propusă prin P.U.Z. (parcela 4) va fi înscrisă în CF cu titlu de “drum”, va fi echipată edilitar, iar partea carosabilă a acesteia va fi realizată la strat de uzură, anterior emiterii autorizației de construire pentru construcțiile de pe parcelele 1 și 3;

Anterior recepției construcțiilor de pe parcelele 1 și 3, prin grija și cheltuiala investitorului:

 • va fi reconfigurată și reamenajată alveola pentru stația de transport în comun între aleea propusă prin P.U.Z. și până la stâlpul C.T.P. din partea estică a teritoriului reglementat, inclusiv trotuarul pentru care va fi asigurată lățimea de 3 m pe toată lungimea alveolei;

 • va fi amenajat în baza unui proiect de specialitate spațiul verde cu acces public nelimitat (parcela 2);

 • va fi adusă la strat de uzură aleea de interes local (parcela 4) cu ampriză de 12 m.

Planșa Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 1 și Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 631 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)