HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Construire locuință unifamilială, Colonia Borhanci nr. 80 B provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire locuință unifamilială, Colonia Borhanci nr. 80 B provizoriu – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 379412/1/7.08.2020, conex cu nr. 290013/1/19.06.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 379560/433/7.08.2020, conex cu nr. 290258, din 19.06.2020, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire locuință unifamilială, Colonia Borhanci nr. 80 B provizoriu, beneficiari: Erdelyi Szilard-Miklos și Erdelyi Andreea;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 338 din 7.05.2019, avizul Arhitectului șef nr. 65 din 6.03.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă Planul urbanistic zonal Construire locuință unifamilială, Colonia Borhanci nr. 80 B provizoriu, beneficiari: Erdelyi Szilard-Miklos și Erdelyi Andreea, pe parcela cu nr. cad. 319183.

Documentaţia reglementează:

– U.T.R Liu* Locuinţe individuale (unifamiliale)

funcțiune predominantă: locuințe individuale (unifamiliale);

-regim de construire: izolat;

înălțime maximă admisă: trei nivele supraterane D+P+M, Hmax.cornișă=8m, H max.coamă= 12m;

indici urbanistici: P.O.T max =35% , C.U.T max=0,9 ADC/mp;

retragere față de aliniament: 4m față de aliniamentul propus al străzii Borhanciului;

retragere min. față de limitele laterale: min. 3m;

retragere min. față de limitele posterioare: H clădire dar nu mai puțin de 6,00m;

-circulații, accese: din strada Borhanciului regularizată la profil tip III.B – 18,00m;

staționare a autovehiculelor: va fi organizată în interiorul parcelei;

-echipare tehnico-edilitară: completă la pe strada Borhanciului.

Suprafața de teren necesară lărgirii străzii Borhanci va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „drum”, anterior eliberării autorizației de construire pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2-

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de trei ani.

Art. 3-

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 633 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)