CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare-Piața Unirii nr. 1 și nr. 2”, municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare-Piața Unirii nr. 1 și nr. 2”, municipiul Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 384316/1/11.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 384580/443/11.08.2020 al Direcției Tehnice – Serviciul Tehnic-Reparații Imobile, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare-Piața Unirii nr. 1 și nr. 2″, municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. 6, art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 907/2016 cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 43 alin. 2 din Legea nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018, ale art. 129 alin. 4 lit. a) și alin. 9 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 824/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare-Piața Unirii nr. 1 și nr. 2”, municipiul Cluj-Napoca aprobați prin Hotărârea nr. 824/2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică, Serviciul Tehnic-Reparații Imobile şi Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează: Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 634 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)