CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice– proiect din iniţiativa primarului;

Reţinând Referatul de aprobare nr. 390854 din 14.08.2020 al primarului municipiului Cluj Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 390882 din 14.08.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”;

Având în vedere art. 10 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 96/2019 pentru obiectivul de investiţii Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Presedinte de sedinta,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemeneaza:

Secretarul general al municipiului

Jr. Aurora Roșca

Nr. 635 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA TEHNICĂ Anexa la Hotărârea nr. 635/2020

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

,,Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Liceul cu Program Sportiv, Liceul Tehnologic Alexandru Borza, Baza Sportivă Gheorgheni, Hala Agroalimentara Grigorescu și Hala Agroalimentară IRA.

Indicatorii economici

Valoarea totală a investiţiei: 3.392.394.69 lei cu tva

Din care C+M: 1.141.032.49 lei cu tva

Durata de realizare a investiției: 36 luni

Capacități: 640 buc. panouri fotovoltaice, cu o suprafață de captare de 1.624 mp

Manager Proiect

Daniel Dranca

Responsabil tehnic

Laurențiu Petrean