CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art. 4 și 5 și completarea Hotărârii nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a

cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale

prin utilizarea de panouri fotovoltaice”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 4 și 5 și completarea Hotărârii nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 390836 din 14.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 390861 din 14.08.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice, al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și al Direcției Economice prin care se propune modificarea art. 4 și 5 și completarea Hotărârii nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”);

Reținând prevederile Acordului de Program și Acordul de Implementare al Programului, încheiat între Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe și Ministerul Fondurilor Europene, la data de 19 iunie 2018) și ale Ordonanței de Urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian;

Ținând cont de prevederile apelului de proiecte „Programul pentru energie în România” și ale Ghidului Programului pentru energie în România” – Innovation Norway – Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – alte surse de energie regenerabilă;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. 4 lit. a), alin. 9 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și cu ale art. 53 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”), care va avea următorul conținut:

Art. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”, în cuantum de 848.708,13 euro (inclusiv T.V.A), din care:

Valoarea totală eligibilă: 820.521,00 euro (inclusiv T.V.A.), din care grant acordat 697.300 euro (inclusiv T.V.A.);

Valoarea totală neeligibilă: 28.187,13 euro (inclusiv T.V.A.);

Cofinanțarea asigurată de parteneri: 123.221 Euro (inclusiv T.V.A).

Defalcarea bugetului pe cei doi parteneri:

1. Valoare totală UATM Cluj-Napoca: 705.504,13 euro (inclusiv T.V.A.), din care:

  • Contribuție proprie la cheltuieli eligibile: 101.711 euro (inclusiv T.V.A.)

  • Valoare eligibilă nerambursabilă: 575.606 euro (inclusiv T.V.A.)

  • Valoare activități neeligibile: 28.187,13 euro (inclusiv T.V.A.)

2. Valoare totală Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: 143.204 euro (inclusiv T.V.A.), din care:

  • Contribuție proprie la cheltuieli eligibile: 21.510 euro (inclusiv T.V.A.)
  • Valoare eligibilă nerambursabilă: 121.694 euro (inclusiv T.V.A.)

Plățile în cadrul proiectelor vor fi convertite în euro, utilizând cursul de schimb lunar al Comisiei Europene, în luna în care cheltuielile au fost înregistrate în conturile instituțiilor implicate.”

Art. II Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”), care va avea următorul conținut:

Art. 5. Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii de 129.898,13 euro (inclusiv T.V.A.), compusă din: contribuția proprie la cheltuielile eligibile la implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice” în cuantum de 101.711 euro (inclusiv T.V.A.) și respectiv 28.187,13 euro (inclusiv T.V.A.) reprezentând cheltuieli neeligibile aferente aceluiași proiect. ”

Art. III Se aprobă completarea Hotărârii nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”) în sensul introducerii unui nou articol, 4¹, cu următorul conținut:

Art. 4¹. Se aprobă acordul de parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. IV Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 636 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)