CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea

Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013

și Hotărârea nr. 300/2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013 și Hotărârea nr. 300/2014 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 383710 din 11.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 384429 din 11.08.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013 și Hotărârea nr. 300/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu modificările şi completările ulterioare, și având în vedere Procesul-verbal de recepție nr. 376086/06.08.2020 la terminarea lucrărilor;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin (1), 139 și 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 4 al. (1) din Anexa 1 la Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013 și Hotărârea nr. 300/2014, în sensul completării listei cimitirelor aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu poziția nr. 5: „Cimitir Someșeni, cu adresa administrativă str. Moș Ion Roată FN ”.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, prin Serviciul Administrare cimitire domeniul public, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 637 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)