CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea

Hotărârii nr. 76/2010 (aprobarea taxelor care vizează concesiunile și serviciile funerare ce

urmează a fi încasate în cadrul Serviciului Administrare cimitire domeniul public)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 76/2010 (aprobarea taxelor care vizează concesiunile și serviciile funerare ce urmează a fi încasate în cadrul Serviciului Administrare cimitire domeniul public) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 383717 din 11.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 384804 din 11.08.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 76/2010 privind aprobarea taxelor care vizează concesiunile și serviciile funerare ce urmează a fi încasate în cadrul Serviciului Administrare cimitire domeniul public;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu modificările şi completările ulterioare și având în vedere Avizul Comisiei de prețuri înregistrat cu nr. 381816/10.08.2020;

Potrivit dispozitiunilor art. 129, 133 alin (1), 139 și 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 76/2010, în sensul completării cu taxele care vizează locurile de înhumare și nișele de columbar pentru urnă din Cimitirul Someșeni, după cum urmează:

– taxă loc de înhumare compusă din: taxă concesiune 100 lei/mp/20 ani x suprafață loc de veci

+ 590 lei (cost soclu pentru monument funerar);

– taxă nișă columbar, compusă din: taxă concesiune 100 lei/mp/20 ani x suprafață columbar 0,23 mp /2 ) + 665 lei (cost nișă de columbar pentru urnă).

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, prin Serviciul Administrare cimitire domeniul public, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 638 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)