CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei H.C.L. nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei H.C.L. nr. 393/2019 cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 642/2016 cu modificările și completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor H.C.L. nr. 309/2015 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei H.C.L. nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei H.C.L. nr. 393/2019 cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 642/2016 cu modificările și completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor H.C.L. nr. 309/2015 cu modificările și completările ulterioare proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 391223/1/14.08.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 391343/462/14.08.2020, al Direcției Ecologie urbană și spații verzi – Serviciul Ecologie Urbană, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Anexei H.C.L. nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei H.C.L. nr. 393/2019 cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 642/2016 cu modificările și completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor H.C.L. nr. 309/2015 cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, ale art. 20 alin. (2) lit. d, ale art. 25, alin. (1), lit. a, din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (4), lit. l, ale art. 43 alin. (2), din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate,

Reținând Avizul Comisiei de prețuri și tarife nr. 386622.1/13.08.2020 pentru activitățile de salubrizare menajeră, respectiv Avizul Comisiei de prețuri și tarife nr. 386622/13.08.2020 pentru activitățile de salubrizare stradală;

Potrivit dispoziţiunilor art. art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 633/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 990/2019 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A., conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 393/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 991/2019 privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorii S.C. Rosal Grup S.A. și Compania de Salubritate Brantner Veres S.A., conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Se aprobă modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 632/2019 și prin Hotărârea nr. 992/2019, în sensul modificării Anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca – Sectorul II, nr. 449745/2016, încheiat cu S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L., conform Anexei III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. Se aprobă încetarea parțială a Hotărârii nr. 309/2015, astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015, Hotărârea nr. 588/2019, Hotărârea nr. 634/2019 și Hotărârea nr. 989/2019, în ceea ce privește tariful pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Art. V. Se aprobă acordarea subvenției din bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca în cuantum de 116,15 lei/tonă fără T.V.A, pentru finanțarea costurilor de operare aferente serviciului public de salubrizare menajeră.

Art. VI. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Ecologie urbană și spații verzi, și Direcţia Economică.

Art. VII. Prezenta hotărâre se comunică operatorilor de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca și R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 640 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)