CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Clusterul de educaţie C-EDU” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației

Consiliul local al municipiului ClujNapoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Clusterul de educaţie C-EDU” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 388728/1/13.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 389439/105/13.08.2020 al Biroului Relații externe și investitori, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Clusterul de educaţie C-EDU” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 1, respectiv art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare și art. 89 alin(7),129, alin.(2) lit e), coroborat cu alin.(9) lit a) și c),154 alin(6)din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispoziţiunilor 129, 133 alin.1, 139, și 196 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Clusterul de educaţie C-EDU”.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei, reprezentând contribuţia la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei „Clusterul de educaţie C-EDU”.

Art. 3. Se aprobă actul constitutiv şi statutul Asociaţiei „Clusterul de educaţie C-EDU”, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă plata cotizației anuale, în valoare de 2000 lei, începând cu anul 2021.

Art. 5. Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să reprezinte municipiul Cluj-Napoca în cadrul Asociaţiei şi să semneze actul constitutiv şi statutul Asociaţiei „Clusterul de educaţie C-EDU ”.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Biroul Relații externe și investitori și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 642 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)