CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind acordarea ,,diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea ,,diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 383778/1/11.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 383928/31/11.08.2020 al Direcției de Evidență a persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea ,,diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 258 alin. (3) din Codul Civil, ale art. 4 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii nr. 530/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020, precum și ale Hotărârii nr. 163/2020; Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă acordarea ,,diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte şi Serviciul Stare civilă.

Preşedinte de şedinţă,

Ec.Dan-Stefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 644 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)