CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind darea în administrare, în favoarea Liceului cu Program Sportiv, a unei părți din

imobilul cu nr. cadastral 313981-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Liceului cu Program Sportiv, a unei părți din imobilul cu nr. cadastral 313981-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 394724/18.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 394787/45/30/18.08.2020 al Direcţiei patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice, prin care se propune darea în administrare, în favoarea Liceului cu Program Sportiv, a unei părți din imobilul cu nr. cadastral 313981-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 112 alin. 1 și 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale art. 867-870 Cod civil, ale art. 108 lit. a), 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. a), alin. 7 lit. a), 297 alin. 1 lit. a) și 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului nr. 2160/12.08.2020 al Liceului cu Program Sportiv, avizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea Liceului cu Program Sportiv Cluj-Napoca, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II, Corp B – clădire cu regim de înălțime P+3E, identificat prin nr. cadastral 313981-C1, înscris în CF nr. 313981 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, respectiv etajul III al clădirii, cu valoare de inventar de 1.776.565,79 lei.

(2) Spațiul va fi dat în administrare prin protocol de predare-primire, pe perioada desfăşurării activităţilor specifice unității de învăţământ preuniversitar Liceul cu Program Sportiv, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și Direcția economică.

Preşedinte de şedinţă

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 647 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)