CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT: CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii

Semaforizare intersecţii şi treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca

– semaforizare 15 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 2532/3.07.2020

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii Semaforizare intersecţii şi treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare 15 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 2532/3.07.2020 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 394744 din 18.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 394811/446 din 18.08.2020 al Direcţiei Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” –semaforizare 15 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 2532/3.07.2020;

zând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4), ale art. 7 alin (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 128 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare 15 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 2532/3.07.2020, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec.Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr.Aurora Roșca

Nr. 648 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)