CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 401/2016 (desemnarea unor consilieri locali, membri

şi membri supleanţi, în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 401/2016 (desemnarea unor consilieri locali, membri şi membri supleanţi, în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 399199/1/20.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 399342/45/30/20.08.2020 al Direcţiei patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 401/2016 (desemnarea unor consilieri locali, membri şi membri supleanţi, în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric);

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 4 și 7 din Legea nr. 422/2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 127 alin. 3, 129 alin. 1, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 401/2016 (desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia pentru negocierea preţului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric), în sensul înlocuirii doamnei Horváth Anna, cu doamna Oláh Emese, consilier local, membru titular și a domnului Sărmaș Ioan Sabin, cu domnul Marius Sorel Jurja, consilier local, membru supleant.

Art II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 401/2016 rămân nemodificate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 651 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)