CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

mansardare locuință, strada Minerilor, nr. 30

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – mansardare locuință, strada Minerilor, nr. 30 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446835/1/3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 446892 din 3.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – mansardare locuință, strada Minerilor, nr. 30, beneficiari: COSTAN DANIEL COSTIN și COSTAN LIVIA;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 511 din 12.06.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – mansardare locuință, strada Minerilor, nr. 30, beneficiari: Costan Daniel Costin și Costan Livia, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:

amplasarea pe parcelă: se propune mansardarea construcției existente, cu păstrarea distanțelor existente față de limitele de proprietate;

– circulațiile și accesele: din str. Minerilor;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă .

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr.660 din 10 septembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)