HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 447084/1/03.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 447228 din 3.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25, beneficiari: Fărcaș Alin, Fărcaș Gligor, Fărcaș Maria, Săvuială Dan-Radu, Săvuială Oana-Bianca și Trifu Maria;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 438 din 3.06.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25, beneficiari: Fărcaș Alin, Fărcaș Gligor, Fărcaș Maria, Săvuială Dan-Radu, Săvuială Oana-Bianca și Trifu Maria pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D se propune restructurarea parcelei de pe str. Frunzișului nr. 23-25, desființarea fondului construit existent și construirea unui ansamblu cu funcțiuni mixte în regim de construire deschis, format din două corpuri de clădire, cu regim de înălțime de S+D+P+4E – corp A și S+D+P+5E – corp B, precum și amenajarea terenului : spații verzi (plantații înalte medii și joase), spațiu de circulație (7 m carosabil, 1,5 m trotuar), locuri de parcare pentru autovehicule și biciclete, amenajări pentru joacă și odihnă, mobilier urban, platformă subterană de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții;

  • amplasarea construcțiilor pe parcelă: corpul A și corpul B sunt amplasate în retragere de 11.5 m față de limita laterală nordică, minim 7 m față de limita laterală sudică, 3 m față de aleea interioară propusă, cu asigurarea unei distanțe minime de 20 m între ele;

  • accesul auto şi cel pietonal: din strada Frunzișului și din strada Govora;

  • staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate la sol și în spații specializate dispuse la subsol și demisol și locuri de staționare pentru biciclete amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Frunzișului.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Aleea propusă (carosabil 7 m + un trotuar de 1,5 m), ce face legătura între strada Govora și strada Frunzișului, va avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declaraţie autentică a proprietarilor terenului, anterior eliberării autorizaţiei de construire.

Recepția ansamblului mixt este condiționată de realizarea la strat de uzură și echiparea edilitară a aleii interioare propuse, a spațiilor verzi din interiorul ansamblului mixt, sistemului de alei şi platforme pentru circulaţii auto și pietonale, platformei de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții, a amenajărilor pentru joacă și odihnă, realizate pe baza unui proiect de specialitate.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 663 din 10 septembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)