CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire casă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 447056/1/3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 447145 din 3.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6, beneficiar: PITIC ȘTEFAN LUCIAN;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 579 din 27.06.2018 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire casă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6, beneficiar: Pitic Ștefan Lucian, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:

– retragerea minimă față de limitele laterale: 5 m. (locuința), pe limita de proprietate estică (garajul);

– retragerea minimă față de limita posterioară: 2 m.;

circulaţiile şi accesele: din str. Iuliu Merca cu ampriză de 8 m., conform documentațiilor de urbanism aprobate;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare la sol și amenajate în spații specializate dispuse la parter, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Iuliu Merca.

În vederea lărgirii străzii Iuliu Merca, va fi dezmembrată fâșia de teren adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 2,8 m., înscrisă în C.F. cu titlul de „drum” și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca str. Iuliu Merca, până la recepția construcției. Terenul dezmembrat va avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarilor terenului, anterior eliberării autorizației de construire;

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr.664 din 10 septembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)