CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

amenajări exterioare și schimbare de destinație din locuință unifamilială în grădiniță,

strada Dornei nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – amenajări exterioare și schimbare de destinație din locuință unifamilială în grădiniță, strada Dornei nr. 1proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.447079/1/3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 447208 din 3.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – amenajări exterioare și schimbare de destinație din locuință unifamilială în grădiniță, strada Dornei nr. 1, proprietarul: CHERTES FLAVIU COSMIN pentru investitorul Asociația MINOKIDS;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 657 din 17.07.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – amenajări exterioare și schimbare de destinație din locuință unifamilială în grădiniță, strada Dornei nr. 1, proprietarul: CHERTES FLAVIU COSMIN pentru investitorul Asociația MINOKIDS, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:

modul de ocupare al parcelei, amenajările exterioare – zona curții de recreație, zona instalațiilor sportive, zonă verde/grădină cu flori;

– circulațiile și accesele: din str. Călărașilor peste imobilele cu nr. topo 8830/2, 8830/3;

staționarea autovehiculelor: staționarea auto – în spații specializate dispuse la subsol și locuri de parcare pentru biciclete amenajate la sol;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Călărașilor.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.


Ec.
Dan Ștefan TarceaP
reşedinte de şedinţă,

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 665 din 10 septembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)