CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice

pentru înscrierea imobilului strada G. V. Bibescu (tronson 1), din municipiul Cluj-Napoca,

în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada G. V. Bibescu (tronson 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 604295/1 din 26.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 604622 din 26.10.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada G. V. Bibescu (tronson 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4), ale art. 289 alin. (2) și (3) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4) și ale art. 115, 116, 117, 118 alin. (1)–(4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 11, poziția 1302, precum și ale Hotărârii nr. 581/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, Str. Pădurii IV;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 12850/5/1/2/15, 12850/6/1/2/15, 12850/7/1/2/15, 12850/8/1/2/15, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 12850/5/1/2/15/1, 12850/6/1/2/15/1, 12850/7/1/2/15/1, 12850/8/1/2/15/1, cu suprafața de 513 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 12850/5/1/2/15/2, 12850/6/1/2/15/2, 12850/7/1/2/15/2, 12850/8/1/2/15/2, cu suprafața de 1217 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada G. V. Bibescu (tronson 1), cu suprafața măsurată de 1684 mp., provenind din CF nr. 283503 Cluj-Napoca, nr. topo. 12850/5/1/3/2, 12850/6/1/3/2, 12850/7/1/3/2, 12850/8/1/3/2, CF nr. 283546 Cluj-Napoca, nr. topo. 12850/5/1/2/15/2, 12850/6/1/2/15/2, 12850/7/1/2/15/2, 12850/8/1/2/15/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (…)”.

Art. 3. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada G. V. Bibescu (tronson 1), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de SC DAMAR CONSULT SRL., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Comisia specială de inventariere a domeniului public al municipiului Cluj-Napoca reglementată de art. 289 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și de art. 5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, va asigura actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, cu imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi și Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 675 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)