CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului şcolar 2019-2020, pentru elevii din învaţământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului şcolar 2019-2020, pentru elevii din învaţământul preuniversitar de stat – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 517645 din 10.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca în calitate de inițiator;

Analizand Raportul de specialitate nr. 517709 din 10.10.2019 al Direcței Economice și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului şcolar 2019-2020, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat;

Reţinând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă un număr de 16.200 de burse, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent semestrului I al anului şcolar 2019-2020, după cum urmează:

a) burse de merit – 11.445;

b) burse de performanţă – 323;

c) burse de studiu – 425;

d) burse de ajutor social – 4.007.

Art.2. Se aprobă numărul şi tipul de burse pentru fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor Hotărârii se încredinţează Direcţia economică şi unităţile din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr.Aurora Roșca

Nr. 681 din 16 octombrie 2019

( Hotărârea a fost aprobată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Anexă la Hotărârea nr.681/2019
DIRECŢIA ECONOMICĂ
  
  Tabel nominal
  cu unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului
  Cluj-Napoca pentru care au fost aprobate burse
  
  
Nr. crt. Burse de merit    
Untăţi de învăţământ preuniversitar de stat Burse de performanţă Burse de studiuBurse de ajutor socialTotal burse
   
1Şcoala Gimnazială „Ioan Bob”3000131332
2Şcoala Gimnazială „Emil Isac”9203142165
3Liceul Waldorf1150747169
4Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”11044055
5Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”14523544226
6Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi”1073323136
7Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”1622240206
8Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”22901846293
9Liceul cu Program Sportiv208241524271
10Şcoala Gimnazială „Iuliu Haţieganu”29111944355
11Liceul Teoretic „Eugen Pora”187720124338
12Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”2242258286
13Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”2523082337
14Şcoala Gimnazială „Traian Dârjan”153752
15Şcoala Gimnaziala „Alexandru Vaida Voevod”1470355205
16Şcoala Gimnazială „Horea”1393141184
17Colegiul Tehnic „Ana Aslan”7802367168
18Liceul Teoretic „Lucian Blaga”4383295538
19Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”28246158450
20Liceul de Coregrafie şi artă dramatică „O.Stroia”12210947188
21Liceul de Arte Vizuale ” R. Ladea”25510115371
22Colegiul Naţional pedagogic „Gh.Lazăr”440312177632
23Liceul Teoretic „Samuel Brassai”50020108178
24Liceul Teologic Unitarian „J.Zsigmond”3353010100475
25Liceul Teoretic „Avram Iancu”54212595654
26Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”67618473771
27Liceul Greco-catolic „I. Micu”1020755164
28Colegiul Naţional „George Bariţiu”30535115428
29Colegiul Naţional „George Coşbuc”6249455692
30Colegiul National „Gheorghe Şincai”4554285546
31Liceul Teoretic „Apaczai Cs. Ianos”243115182441
32Liceul Teologic reformat14551542207
33Liceul Teoretic „Bathory Istvan”420155160600
34Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”594106143753
35Seminarul Teologic Ortodox29089151458
36Liceul de Informatica „T. Popoviciu”55462102664
37Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”4566219483
38Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”3929514144645
39Liceul Teoretic „Victor Babeş”660035101
40Liceul Teologic Baptist „Emanuel”14774555254
41Colegiul Economic ” Iulian Pop”24840128380
42Colegiul Tehnic „Napoca”106022110238
  
  
  
  
 Untăţi de învăţământ preuniversitar de statBurse de merit Burse de performanţă Burse de studiuBurse de ajutor socialTotal burse
43Liceul Tehnologic nr.114005872
44Colegiul Th. de construcţii „Anghel Saligny”23057199
45Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”18063256
46Liceul Teologic Adventist „Maranatha”24002347
47Colegiul Tehnic Energetic7411180166
48Colegiul Th. de ind.alimentară „Raluca Ripan”580160119
49Colegiul Th. de Transporturi „Transilvania”150585105
50Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”500854112
51Colegiul Th. de comunicaţii „Augustin Maior” 18014150335
TOTAL11,4453234254,00716,200