CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 483490 din 23 septembrie 2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 484284 din 23 septembrie 2019 al Direcției de impozite și taxe locale, al Direcției economice și al Direcției Juridice, prin care se propune instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca;

Reţinând prevederile art. 32 din Ordonanța nr. 6/ 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale și ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 şi 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă instituirea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Procedura de acordare a facilităţilor fiscale descrise la art. 1 se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei până la data de 15.12.2019 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii), termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse fiind 31.12.2019.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia de impozite şi taxe locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 682 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ANEXĂ LA H.C.L. NR. 682/2019

PROCEDURA

de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a

municipiului Cluj-Napoca.

  1. Dispoziţii generale

(1) Prezenta procedură se aplică debitorilor – persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică – care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal local sub un milion lei.

(2) Pot beneficia de prevederile prezentei și debitorii – persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unitatea administrativ-teritorială sau instituțiile publice – care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.

(3) Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelor locale, mai mari sau mai mici de 1 milion lei, se aplică de către unitățile administrativ-teritoriale , opțional, dacă consiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.

(4) Prin hotărârea prevăzută la alin. (3) consiliul local aprobă și procedura de anulare a accesoriilor.

(5) Prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înțelege:

a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;obligaţiile bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 şi stinse până la această dată;

b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

c) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

d) obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2019 aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2018.

(6) Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:

a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

(7) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (6), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. Pentru obligațiile prevăzute la alin. (6) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

(8) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ – teritorială a municipiului Cluj-Napoca şi va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local.

  1. Obiectivul şi scopul procedurii

Este determinat de stimularea conformării contribuabililor la plata obligaţiilor fiscale, revitalizarea și evitarea deschiderii procedurii insolvenței, maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea arieratelor la bugetul local, precum şi de respectarea principiului egalitaţii de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale, atât în cazul persoanelor juridice angajate sau nu în activităţi comerciale, cât şi al persoanelor fizice şi a celor asimilate acestora.

  1. Durata și condițiile aplicării procedurii

(1) Prezenta procedură se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii până la data de 15.12.2019 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii), termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31.12.2019.

Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, sau au fost stinse până la 31.12.2018;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

(2) Accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv;

(3) Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal local, cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței nr. 6/31.07.2019, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

(4) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, în situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare Ordonanței nr. 6/2019, în scopul acordării anulării , organele fiscale iau în considerare declarațiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței.

  1. Beneficiarii şi bugetul estimat

 

(1) Numărul estimat de posibili beneficiari este de cca.16.000.

(2) Valoare totală estimată a facilităților (accesorii susceptibile de anulare) care poate fi acordată în cadrul prezentei proceduri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de cca. 13.300.000 lei .

 

  1. Condiţii de eligibilitate și implementarea procedurii

(1) Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii potrivit prezentei proceduri, pot depune o notificare( formular tipizat pus la dispoziţie de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale) adresată organului fiscal local (Direcția de impozite și taxe locale) cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative până la respectiva dată, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale . În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală.

(3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal competent eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.

(4) Organul fiscal are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanțe cu privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale sau a celor care pot fi anulate.

(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

a) toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a tuturor accesoriilor;

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

c) obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii .

(7) Decizia de amânare la plată a tuturor accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situații:

a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;

b) la data de 15 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor. (8) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului capitol și care au fost achitate după data de 8 august 2019, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală, la cererea contribuabilului, depusă la organul fiscal local până la data de 15.12.2019.

(9) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal și au înființate popriri la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.

(10) Prevederile alin. (9) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

(11) Cererea de anulare a accesoriilor depusă până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

(12) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei proceduri, dacă sunt îndeplinite toate condițiile pentru acordarea anulării.

(13) Debitorii care la data intrării în vigoare a ordonanței beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței și 15 decembrie 2019, pot beneficia de anularea tuturor accesoriilor, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de aceste articole, dar doresc și menținerea eșalonării la plată.

(14) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și 15 decembrie 2019, pot beneficia de anularea tuturor accesoriilor, dacă eșalonarea la plată se finalizează până la 15 decembrie 2019. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a ordonanței achitate odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

(15) Facilitățile fiscale prevăzute de prezenta procedură își mențin valabilitatea și în următoarele cazuri:

a) în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a contestației, chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;

b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală, organul fiscal constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală.

(16) Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Codul de procedură fiscală.

  1. Dispoziții finale

Organele de specialitate ale Direcției de impozite și taxe locale cu atribuții în administrarea creanțelor bugetare locale verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de prezenta procedură, inclusiv achitarea integrală a amenzilor contravenţionale aflate în executare silită la organul fiscal local.