CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea unui spaţiu cu destinația de sediu, în regim de închiriere,

în favoarea Fundației Doina Cornea

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu destinația de sediu, în regim de închiriere, în favoarea Fundației Doina Cornea – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 598271/1/21.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 598349/451 din 21.10.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune atribuirea unui spaţiu cu destinația de sediu, în regim de închiriere, în favoarea Fundației Doina Cornea;

Reţinând prevederile art. 129 alin. 1 și ale art. 362 alin. 1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 49 alin. (1) lit. a și (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, actualizată, cu privire la asociaţii şi fundaţii, ale Hotărârii nr. 606/2021 privind lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu în favoarea persoanelor juridice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, actualizată, pentru anul 2021 și ținând cont de Procesul-verbal nr. 580529/13.10.2021 al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, constituită în baza Hotărârii nr. 780/2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă atribuirea, în regim de închiriere, cu destinația de sediu, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Doina Cornea (fostă Alba Iulia) nr. 16, compus din: teren, curte și grădină, în suprafață de 349 mp., cu nr. topografic 1359 și construcția, cu nr. topografic 1359-C1: casă de cărămidă, acoperită cu țiglă, compusă din 4 camere, o bucătărie, dependințe, cu suprafața desfășurată de 105 mp., înscris în C.F. nr. 298337 Cluj-Napoca, în favoarea Fundației Doina Cornea.

(2) Termenul închirierii este până la data de 30.06.2025.

(3) Valoarea de inventar a imobilului, identificat la alin. 1, este de 1.377.162,90 lei.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 682 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)