CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii,

pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L. – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 604391/1/26.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 604675/451/26.10.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.;

Reţinând prevederile art. 129 alin. 1, alin. 7 lit. q din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. 4 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, actualizată și republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. 1, 2, 3, 6, 7, 8 și 23 din H.G. nr. 962/2001, actualizată, cu completările şi modificările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, actualizată și republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 111/2021 (aprobarea listei finale pentru anul 2021, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii), ale Hotărârii nr. 621/2021 (aprobarea Listei de priorități pe anul 2021, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, aprobată prin Hotărârea nr. 111/2021, refăcută ca urmare a vacantării imobilului situat în str. Calea Florești nr. 58B, Bl. 6, ap. 17, în conformitate cu art. 15 din H.G. nr. 962/2001), ale Hotărârii nr. 110/2021 (aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10) și ținând cont de Actul nr. 602275/25.10.2021 al Direcției Economice, precum și de Procesul-verbal nr. 593927/451/20.10.2021 al Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere, constituită prin Hotărârea nr. 778/2020;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Lista de de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea de inventar a locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești, nr. 58B, bl. 6, ap. 17, este de 127.853,16 lei.

(3)Valoarea chiriei lunare, pentru anul 2021, aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, ap. 17, este de 329,29 lei.

(4) Durata de închiriere este de cinci ani de la data repartizării locuinței.

Art. 2. Afişarea listei, prevăzută la art. 1, va fi făcută după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi prin postare pe site-ul autorităţii locale www.primariaclujnapoca.ro.

Art. 3. (1) Contestaţiile la lista de repartizare, prevăzută la art. 1, vor fi depuse în termen de şapte zile de la data afişării.

(2) Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 15 zile de la înregistrare, în condiţiile legii.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 684 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)