CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3E,

str. Blajului nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte, S+P+3E, str. Blajului nr. 2 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 598432/1/21.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 598480 din 21.10.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte, S+P+3E, str. Blajului nr. 2, beneficiari: Gândilă Fabian-Vasile, Gândilă Cristina-Ancuța, Dolha Leontin și Dolha Lucia;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 113/29.07.2021 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.–

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte, S+P+3E, str. Blajului nr. 2, beneficiari: Gândilă Fabian-Vasile, Gândilă Cristina-Ancuța, Dolha Leontin și Dolha Lucia, pe o parcelă proprietate privată, identificată cu nr. cad. 295117.

Prin P.U.D se studiază parcela cu nr. cad. 295117, propunându-se desființarea fondului construit existent și construirea unui imobil cu funcțiune mixtă (locuire, funcțiuni terțiare), cu înălțime variabilă, de la S+P+2E până la S+P+3E.

Documentația reglementează:

  • amplasarea construcției pe parcelă: imobilul amplasat în aliniament, în front continuu închis, pe limitele de proprietate sudică, estică și vestică;

  • accesele auto și pietonal: din str. Blajului;

  • staționarea vehiculelor (auto, velo): în spații specializate dispuse la sol și la subsol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 la Regulament;

  • echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Blajului.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării circulației din partea sudică a amplasamentului, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F. cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția imobilului va fi adusă la strat de uzură și transferată în domeniul public, cu titlu gratuit (cf. propunerii din planșa „Obiective de utilitate publică”).

Pe spațiul verde, pe sol natural, vor fi plantați cel puțin doi arbori cu circumferința minimă de 35 cm măsurată la 1 m de la colet.

Va fi plantat un aliniament de arbori (cel puțin patru arbori) cu circumferința minimă de 35 cm măsurată la 1 m de la colet, pe trotuarul străzii, adiacent parcelei studiate.

La faza D.T.A.C. documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică urbană.

Art. 2.–

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.–

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 685 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)