CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Extindere și mansardare locuință unifamilială, P+M, str. Aramei nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere și mansardare locuință unifamilală, P+M, str. Aramei nr. 4 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 597143/1/21.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 597896/433/21.10.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere și mansardare locuință unifamilală, P+M, str. Aramei nr. 4, beneficiari: Sîntiuan Ioan-Adrian și Sîntiuan Diana-Georgiana;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 76/6.07.2021 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.–

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Extindere și mansardare locuință unifamilală, P+M, str. Aramei nr. 4, beneficiari: Sîntiuan Ioan-Adrian și Sîntiuan Diana-Georgiana, pe o parcelă proprietate privată, identificată cu nr. cad. 12932/2, nr. carte funciară 280297.

Documentația reglementează:

  • amplasarea construcției pe parcelă: pe limita de proprietate estică, adiacent calcanului învecinat și în retragere de minim 2,15 m față de limita de proprietate sudică;

  • conformarea arhitectural-volumetrică: Hcornișă pe latura sudică – maxim 4,5 m;

  • accesele auto şi pietonal: din strada Kővári László;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.–

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.–

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 686 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)