CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire ansamblu de locuințe colective, S+P+2E+R,

și amenajări exterioare, str. Borhanciului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire ansamblu de locuințe colective, S+P+2E+R, și amenajări exterioare, str. Borhanciului f.n. – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 598484/1/21.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 598526/433/21.10.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire ansamblu de locuințe colective, S+P+2E+R, și amenajări exterioare, str. Borhanciului f.n.; beneficiară: S.C. GIGHIBANDA S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 66/6.03.2020, nr. 157/19.10.2021, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.–

Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu – Construire ansamblu de locuințe colective, S+P+2E+R, și amenajări exterioare, str. Borhanciului f.n., beneficiară: S.C. GIGHIBANDA S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr cad. 341977.

Prin P.U.D. se propune construirea unui ansamblu de locuințe colective, format din trei imobile cu regim de înălțime S+P+2E+R, dispuse în sistem deschis, izolat, precum și amenajarea terenului: spații verzi (plantații înalte, medii și joase), amenajări pentru joacă, odihnă și sport, alei şi platforme pentru circulaţii auto și pietonale, platformă subterană de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții.

Documentația reglementează:

  • retragerea față de limita laterală vestică: H/2, dar nu mai puțin de 4,5 m pentru corpurile C2 și C3, H /2, dar nu mai puțin de 6 m pentru corpul C1;

  • retragerea faţă de limitela laterală estică: H/2, dar nu mai puțin de 8 m;

  • retragerea față de limita posterioară: variabilă, de la 8,5 m la peste 90 m;

  • distanța dintre clădiri aflate pe aceeași parcelă: minim 15 m;

  • accesul auto și pietonal: acces auto și pietonal din str. Borhanciului, acces pietonal din str. Romul Ladea. Prin P.U.D. se organizează sistemul de alei și circulații din interiorul parcelei, respectiv circulație auto (6 m carosabil, 2 m trotuar, fâșie plantată) în partea estică și circulații pietonale în interiorul ansamblului și în partea posterioară a parcelei – spațiul verde dinspre strada Romul Ladea;

  • staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spații specializate amplasate la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Borhanciului.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Recepția imobilelor de locuințe colective este condiționată de realizarea amenajărilor exterioare propuse pe terenul proprietate, respectiv a spațiilor verzi din interiorul ansamblului, sistemului de alei şi platforme pentru circulaţii auto și pietonale, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă și sport, platformă subterană de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții.

Emiterea autorizațiilor de construire pentru investiții, (altele decât cele pentru infrastructura tehnico-edilitară), va fi făcută ulterior reamenajării și largirii intersecției str. C-tin. Brâncuși-str. Fagului-str. Romul Ladea-str. Borhanci de către Municipalitate, dar nu mai târziu de 2026.

Art. 2.–

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.–

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 687 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)