CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (comerț, locuire), S+P+2E+R,

str. Tribunul Vlăduțiu nr. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (comerț, locuire), S+P+2E+R, str. Tribunul Vlăduțiu nr. 10 − proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 598402/1/21.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 598492/433/21.10.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (comerț, locuire), S+P+2E+R, str. Tribunul Vlăduțiu nr. 10, beneficiare: S.C. C&D INVCONS S.R.L. și S.C. DIAL VEGA S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 91 din 14.07.2021, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt (comerț, locuire), S+P+2E+R, str. Tribunul Vlăduțiu nr. 10, beneficiare: S.C. C&D INVCONS S.R.L. și S.C. DIAL VEGA S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 336643.

Prin P.U.D. se propune restructurarea parcelei cu nr. cad. 336643, desființarea fondului construit existent și construirea unui imobil mixt (comerț, locuire), S+P+2E+R, dispus în retragere de minim 3,3 m față de str. Tribunul Vlăduțiu, în aliniere cu imobilul de locuințe colective din vecinătatea nordică.

amplasarea față de limitele laterale: pe limita de proprietate (lungime calcan 15,5 m);

– retragerea față de limita posterioară: min. 6 m;

– accesul auto și pietonal: din strada Tribunul Vlăduțiu;

– staționarea vehiculelor (auto,velo): locuri de parcare auto și velo dispuse la subsol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarele acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 688 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)