CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială, P+E, str. Tamási Áron nr. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Tamási Áron nr. 10 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 604229/1/26.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 604286/26.10.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Tamási Áron nr. 10, beneficiari: ZIRBO BOGDAN RAREȘ și ZIRBO ALINA LUCIA;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 13 din 26.01.2021 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Tamási Áron nr. 10, beneficiari: ZIRBO BOGDAN RAREȘ și ZIRBO ALINA LUCIA, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 296399.

Documentaţia reglementează:

– retragerea față de limitele laterale: min. 3 m;

retragerea faţă de limita posterioară: min. 3 m;

circulațiile și accesele: din strada Tamási Áron;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spațiu specializat dispus la parter, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;
echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Tamási Áron.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 689 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)