CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

​CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, strada Adjudului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, str. Adjudului proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 598282/1/21.10.2021, conex cu nr. 461839/1/10.08.2021, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 598495/433/21.10.2021, conex cu nr. 462006 din 10.08.2021, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, str. Adjudului, beneficiari: Roman Alin-Raoul, Roman Ioana-Aurelia, Torsin Florian Marius, Torsin Adina Simona, Oneț Cornel-Cristian, Oneț Imola Eniko, Zeic-Crișan Daniel, Zeic-Crișan Daniela-Viorica, Petrenciu Adela-Maria, Pop Sorin-Dănuț, Pop Maria, Panc Nicolae-Alin, Panc Sanda-Mihaela, Morar Sergiu Mihai, Mureșan Toader, Mureșan Clementina, Baboș Iulia Ancuța, Itu Vlad Vasile, Birtas Dana, Birtas Ioan Florin, Balea Gavrila, Balea Mihaela Leona, Kőteles Mihai, Kőteles Georgiana, Covaciu Răzvan-Vlad, Covaciu Diana-Ioana, Tobias Andrei-Cristian, Moldovan Nicolae, Moldovan Nicolina, Hatos Paul Ioan, Fati Amelia, Gyulai Adrian Ștefan, Pal Florina-Simona, Katona Zoltan, Katona Marinela Claudia, Nap Radu-Andrei, Toda Ioan-Bogdan, Miron-Borzan Cristina-Ștefana, Miron Alin-Vasile, Pop Diana Elena, Sârb Nicolae Constantin, Loșonți Daniel-Sergiu, Câmpian Georgiana Maria, Sânmihăian Adrian, Losonti Alin, Fenesan Niculae, Fenesan Laura, Miron Dragomir, Miron Mihaela, Itu Felician, Itu Aurora, Cărbune Ovidiu, Cărbune Laura Livia;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 848 din 2.09.2019, Avizul Arhitectului șef nr. 327 din 23.11.2020 precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018, precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul urbanistic zonal de urbanizare, str. Adjudului, beneficiari: Roman Alin-Raoul, Roman Ioana-Aurelia, Torsin Florian Marius, Torsin Adina Simona, Oneț Cornel-Cristian, Oneț Imola Eniko, Zeic-Crișan Daniel, Zeic-Crișan Daniela-Viorica, Petrenciu Adela-Maria, Pop Sorin-Dănuț, Pop Maria, Panc Nicolae-Alin, Panc Sanda-Mihaela, Morar Sergiu Mihai, Mureșan Toader, Mureșan Clementina, Baboș Iulia Ancuța, Itu Vlad Vasile, Birtas Dana, Birtas Ioan Florin, Balea Gavrila, Balea Mihaela Leona, Kőteles Mihai, Kőteles Georgiana, Covaciu Răzvan-Vlad, Covaciu Diana-Ioana, Tobias Andrei-Cristian, Moldovan Nicolae, Moldovan Nicolina, Hatos Paul Ioan, Fati Amelia, Gyulai Adrian Ștefan, Pal Florina-Simona, Katona Zoltan, Katona Marinela Claudia, Nap Radu-Andrei, Toda Ioan-Bogdan, Miron-Borzan Cristina-Ștefana, Miron Alin-Vasile, Pop Diana Elena, Sârb Nicolae Constantin, Loșonți Daniel-Sergiu, Câmpian Georgiana Maria, Sânmihăian Adrian, Losonti Alin, Fenesan Niculae, Fenesan Laura, Miron Dragomir, Miron Mihaela, Itu Felician, Itu Aurora, Cărbune Ovidiu, Cărbune Laura Livia, pe parcelele cu nr. cad. 293385, nr. cad 293524, nr. cad 276610, nr. cad 293433, nr. cad 280492, nr. cad 293384, nr. cad 280546, nr. cad 293413, nr. cad 283180, nr. cad 293464, nr. cad 293445, nr. cad 276626, nr. cad 293451, nr. cad 276620, nr. cad 293429, nr. cad 267849, nr. cad 293455, nr. cad 293447, nr. cad 293414, nr. cad 277503, nr. cad 293386, nr. cad 293523, nr. cad 293431, nr. cad 293432, nr. cad 293522, nr. cad 296398, nr. cad 293428, nr. cad 296397, nr. cad 278601, nr. cad. 293444, nr. cad. 293450, nr. cad. 293430, nr. cad. 267949, cu regulamentul aferent acestuia, după cum urmează:

Prevederi P.U.Z.-R.L.U. propuse:

U.T.R Liu*- Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip urban:

 • funcțiunea predominantă:

Locuinţe individuale (unifamiliale) şi anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine.

Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative pe parcelă (unități locative suprapuse sau alipite), pentru parcele cu suprafața mai mare de 600 mp. Alternativ, pe o parcelă se pot amplasa două locuințe individuale în regim izolat, dacă parcela are cel puțin 1000 mp.

 • regimul de construire: izolat sau cuplat;

 • înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterane (S)+P+E+M, (S)+P+E+R, D+P+M, D+P+R. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m;

 • indicii urbanistici: P.O.T. max. =35% , C.U.T. max.=0,9 ADC/mp;

 • amplasarea construcțiilor unele față de altele pe parcelă: distanța minimă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m;

 • retragerea față de aliniament: min. 5 m. Garajele vor fi retrase cu min. 6 m față de aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism;

 • retragerea față de limitele laterale: H/2 din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3 m. Garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.8 m;

 • retragerea față de limitele posterioare: H clădire, dar nu mai puțin de 6 m. Garajele vor fi retrase cu cel puțin 6 m;

 • circulațiile, accesele: accesul se realizează din strada Adjudului regularizată prin P.U.Z. la ampriza de 15 m. De regulă, pe o parcelă poate fi prevăzut un singur acces pietonal și un singur acces carosabil;

 • staționarea autovehiculelor: va fi organizată în interiorul parcelei, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 aferentă Regulamentului P.U.G.;

 • echiparea tehnico-edilitară: toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale (apă, canalizare, electrica, gaz).

U.T.R S_Va* – subzona spațiilor verzi publice aferentă arterelor de circulație:

 • funcțiunea predominantă: plantații înalte, medii și joase, mobilier urban;

 • regimul de construire, înălțimea maximă admisă, retragerea față de aliniament, limitele laterale și posterioară, indici urbanistici: nu e cazul;

 • staționarea autovehiculelor: este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prin P.U.Z. se propune lărgirea străzii Adjudului la ampriză de 15 m (2 benzi auto, 2 trotuare de 1,5 m, 2 fâșii plantate de 2,25 m și o bandă de staționare/parcare pentru vizitatori). Anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele, va fi echipată edilitar și realizată la strat de uzură partea carosabilă a străzii Adjudului (inclusiv banda de staționare de la nivelul carosabilului), iar până la recepția construcțiilor vor fi realizate trotuarele și amenajate fâșiile verzi plantate, în baza unui proiect de specialitate. Strada Adjudului va avea acces public nelimitat.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Odobești va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele.

Emiterea autorizațiilor de construire pentru investiții (altele decât cele pentru infrastructura tehnico-edilitară) va fi făcută ulterior asfaltării străzii Odobești, până la amplasamentul studiat prin P.U.Z.

Planșa Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 1 și Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 690 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)