CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T ĂR Â R E

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului în Municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului în Municipiul Cluj-Napoca– proiect din iniţiativa primarului;

Reţinând referatul de aprobare nr. 604661/1/26.10.2021 al primarului municipiului Cluj Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând raportul de specialitate nr. 604769/441/26.10.2021 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului în Municipiul Cluj-Napoca”;

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) lit. (c) din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O. U. G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului în Municipiul Cluj-Napoca, aprobați prin Hotărârea nr. 653/2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec.Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 691 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 691/2021

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului în Municipiul Cluj-Napoca

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, strada Oașului-strada Răsăritului

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  1. Lungime pod: 57,90 ml cu o deschidere de 46 ml

  2. Lățime totală pod: 26 ml

  3. Lățime carosabil: 14,40 ml

  4. Lățime piste de biciclete: 2×2 ml

  5. Trotuare: 2×1,65 ml

  6. Suprastructură metalică: două grinzi metalice tip arc cu tiranți H=10,50 ml

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 27.605.221,30 lei (fără T.V.A.)

32.804.197,98 lei (cu T.V.A.)

din care C+M: 25.364.356,26 lei (fără T.V.A.)

30.183.583,95 lei (cu T.V.A.)

  • Durata de realizare a investiţiei: 24 luni (4 luni proiectare și 20 luni execuție).

  • Finanţarea investiţiei: transfer de stat, bugetul local și alte surse constituite conform legii.

Aceşti indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiţiei, întocmit de SC Costin și Vlad Birou de proiectare SRL.

DIRECȚIA TEHNICĂ                         ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE CĂI PUBLICE

Director Executiv,

Ing. Virgil Poruțiu                                                   Ing. Cora Gabriela