CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T ĂR Â R E

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii

Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului în Municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului în Municipiul Cluj-Napoca– proiect din iniţiativa primarului;

Reţinând Referatul de aprobare nr. 605297/1/26.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 605313/441/26.10.2021 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea cererii de finanțare și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului în Municipiul Cluj-Napoca”;

Având în vedere art. 10 alin. (4) lit. (c) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Constatând necesitatea și oportunitatea aprobării Cererii de finanțare și a Devizului General Actualizat, pentru obiectivul de investiții Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului în Municipiul Cluj-Napoca;

Potrivit O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny și având în vedere Ordinul nr. 1333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 și Hotărârea nr. 691/2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului în Municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă cererea de finanțare și devizul general actualizat pentru obiectivul de investiţii Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului în Municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 1 și 2.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec.Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 692 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)