CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice –

Colegiul tehnic Ana Aslan”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul tehnic Ana Aslan” – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 604819/1/26.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 604942/26.10.2021 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul tehnic Ana Aslan”;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. 6, art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 907/2016 cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 43 alin. 2 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugerare, ale Ordinului nr. 1336/2021 emis de Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, precum și ale art. 129 alin. 4 lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul tehnic Ana Aslan”, aprobați prin Hotărârea nr. 442/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 42/2019 și nr. 414/2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte şi Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 693 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)