CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind completarea Hotărârii nr. 834/2020 (aprobarea proiectului ,,Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală”, a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 834/2020 (aprobarea proiectului ,,Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală”, a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 599303/1/22.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 599538/22.10.2021 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte și al Direcției Juridice, prin care se propune completarea Hotărârii nr. 834/2020 (aprobarea proiectului ,,Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală”, a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului);

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021, în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 53 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 4 lit. a) și alin. 9 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, cu completările și modificările ulterioare, precum și de solicitarea de clarificare nr. 2 din 20.10.2021, primită în etapa de evaluare a proiectului – verificare administrativă și de eligibilitate, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. I. Se aprobă completarea Hotărârii nr. 834/2020 (aprobarea proiectului ,,Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală”, a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului), prin introducerea unui nou articol care va avea următorul conținut:

Art. 3^1. Se aprobă indicatorii prestabiliți de realizare și indicatorii suplimentari de realizare ai proiectului Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 834/2020 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Echipa de Implementare, Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 695 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)