CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 753/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 843/2018 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,Reabilitare Turnul Pompierilor, str. Tipografiei nr. 17, municipiul Cluj-Napoca”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 753/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 843/2018 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,Reabilitare Turnul Pompierilor, str. Tipografiei nr. 17, municipiul Cluj-Napoca”)– proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 604176/1/26.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 604259/26.10.2021 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Strategie, dezvoltare locală și management proiecte, al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 753/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 843/2018 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,Reabilitare Turnul Pompierilor, str. Tipografiei nr. 17, municipiul Cluj-Napoca”);

Având în vedere prevederile art. 7 alin. 6, art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 43 alin. 2 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 129 alin. 4 lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 753/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 843/2018, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Turnul Pompierilor”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică, Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte şi Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 696 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)