CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 654/2021 (alocarea sumei de 5.383.208 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinațiile conform Anexei)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 654/2021 (alocarea sumei de 5.383.208 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinațiile conform Anexei) proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 601748/1/25.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 601799/426/25.10.2021 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 654/2021 (alocarea sumei de 5.383.208 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinațiile conform Anexei);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere dispozițiile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, modificată și completată prin Hotărârea nr. 44/2019, și raportat la dispozițiile Hotărârii nr. 602/2021 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021;

Reținând prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procesul-verbal din data de 20.10.2021 al Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor, desemnată în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 654/2021, în sensul realocării sumei de 963.900 de lei, de la poziția 4, după cum urmează:

1. Lucrări de reparații curente ambulator Medicina Internă II – Clădire Medicala II, Secția Clinica Medicină Internă II – 114.000 de lei.

2. Lucrări de reparații curente scări exterioare incintă S.C.J.U. – S.C.J.U. Cluj-Napoca – 165.000 de lei.

3. Etajare clădire secții clinice ortopedie-traumatologie, relocare și modernizare bloc operator (B.O.) și A.T.I., reamenajare spații ocupate de BO existent, reabilitare și modernizare clădiri și instalații aferente, amenajare acces auto ambulanțe și lift exterior – Clădire Ortopedie, Secții Clinice Ortopedie – Traumatologie – 684.900 de lei.

Art. II. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte şi Direcţia Economică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 697 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)