CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea aplicării, pentru intervalul 1 ianuarie–31 martie 2021, a Procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin Hotărârea nr. 531/2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea aplicării, pentru intervalul 1 ianuarie–31 martie 2021, a Procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin Hotărârea nr. 531/2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 20374 din 11.01.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 20397 din 11.01.2021 al Direcției de Impozite și taxe locale, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune prelungirea aplicării, pentru intervalul 1 ianuarie–31 martie 2021, a Procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin Hotărârea nr. 531/2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. XVII, coroborat cu capitolul II art. VIII-XVI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor facilități fiscale, în forma modificată și completată prin art. XX, art. XXIV alin. (2), (3) și (4) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 şi 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea aplicării, pentru intervalul 1 ianuarie–31 martie 2021, a Procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin Hotărârea nr. 531/2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Art. 2. Sunt considerate obligații bugetare principale restante, în conformitate cu Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 531/2020, și obligațiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvență, pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor.

Art. 3. Debitorii care au depus notificarea potrivit art. XIII alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și nu au depus cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, iar organul fiscal nu a emis decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii în perioada 16 decembrie 2020-31 decembrie 2020, în conformitate cu Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 531/2020, pot depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 31 martie 2021 inclusiv.

Art. 4. Debitorii care au depus notificarea potrivit art. XIII alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 și nu au depus cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, iar organul fiscal a emis decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii în perioada 16 decembrie 2020-31 decembrie 2020, în conformitate cu Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 531/2020, pot depune o nouă notificare și, respectiv, cerere, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020.

Art. 5. Debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. XIII alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 și au depus cererea de anulare a accesoriilor în perioada 16 decembrie 2020-31 decembrie 2020, pentru care organul fiscal nu a emis decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, în conformitate cu Procedura aprobată prin Hotărârea nr. 531/2020, își pot retrage cererea de anulare a accesoriilor, devenind aplicabile prevederile art. 3.

Art.6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia de Impozite şi taxe locale.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 7 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)