CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al  municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 26.11.2021, ora 11 (prima convocare) şi, respectiv, 29.11.2021,  ora 11 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 26.11.2021, ora 11 (prima convocare) şi, respectiv, 29.11.2021, ora 11 (a doua convocare) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 607621/1/27.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 607660/27.10.2021 al Direcţiei Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 26.11.2021, ora 11 (prima convocare) şi, respectiv, 29.11.2021, ora 11 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 3 lit. d) şi art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 47 alin. 1^1, art. 55 alin. 1, art. 64^1 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. c) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Văzând Convocatorul nr. 2598/22.10.2021, înregistrat la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu nr. 603633/25.10.2021, precum și Hotărârea nr. 13/22.10.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. TETAROM S.A.;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se mandatează domnul Ionuț-Daniel Moldovan, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii TETAROM S.A., din data de 26.11.2021, ora 11 (prima convocare) şi, respectiv, 29.11.2021, ora 11 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. TETAROM S.A. va comunica Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. TETAROM S.A.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează domnul Ionuț-Daniel Moldovan, consilier local, Direcţia Tehnică și S.C. TETAROM S.A.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 701 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)