CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca,

organizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în perioada 15 noiembrie-8 decembrie 2021

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în perioada 15 noiembrie-8 decembrie 2021 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 612915/1/29.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 612938/424/29.10.2021 al Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în perioada 15 noiembrie-8 decembrie 2021;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 257, art. 258 și art. 259 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, modificat prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5454/2021;

Având în vedere Adresa nr. 610600/1/28.10.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în perioada 15 noiembrie-8 decembrie 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 704 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)