CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

​H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiţii

Modernizare strada Privighetorii din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare strada Privighetorii din municipiul Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 622850/1/4.11.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 623313/441/4.11.2021 al Direcţiei Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Privighetorii din municipiul Cluj-Napoca;

Luând în considerare Recomandarea proiectantului pentru Scenariul 1 din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, înregistrată sub nr. 619959 /3.11.2021;

Văzând avizul nr. 160/4.11.2021 al Arhitectului șef, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 5, 7 al. (2) și 9 din H.G. nr. 907/2016, ale art. 44 din Legea nr. 273/2006, precum și ale art. 129 al. (2) lit. b) și al. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.2 lit a, 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare strada Privighetorii din municipiul Cluj-Napoca, Scenariul 1 din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Juridică și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 709 din 5 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)