CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T ĂR Â R E

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

REABILITARE PASAJ SUPERIOR DN 1F KM 1+500, str. Locomotivei (pasaj Gară)

în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii REABILITARE PASAJ SUPERIOR DN 1F KM 1+500, str. Locomotivei (pasaj Gară) în municipiul Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reţinând Referatul de aprobare nr. 622862/1/4.11.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 623355/441/4.11.2021 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii REABILITARE PASAJ SUPERIOR DN 1F KM 1+500, str. Locomotivei (pasaj Gară) în municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) lit. (a) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 636/2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii REABILITARE PASAJ SUPERIOR DN 1F KM 1+500, str. Locomotivei (pasaj Gară);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 134 alin. 4, 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii REABILITARE PASAJ SUPERIOR DN 1F KM 1+500, str. Locomotivei (pasaj Gară) în municipiul Cluj-Napoca, aprobați prin Hotărârea nr. 636/2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 711 din 5 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)