CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Documentației și actualizării indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin

Hotărârea nr. 524/2020, pentru obiectivul de investiţii  Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca

(Podul Porțelanului)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Documentației și actualizării indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea nr. 524/2020, pentru obiectivul de investiţii Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului) – proiect din iniţiativa primarului;

Reţinând Referatul de aprobare nr. 622872/1/4.11.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 623392/441/4.11.2021 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea modificării Documentației și actualizării indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea nr. 524/2020, pentru obiectivul de investiţii Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului);

Luând în considerare Recomandarea proiectantului pentru Scenariul 1 din studiul de fezabilitate, modificat și actualizat, înregistrat sub nr. 555606/30.09.2021;

Văzând Avizul nr. 174/25.08.2021 al Arhitectului șef, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 5, 7, 8 și 10 din H.G. nr. 907/2016, ale art. 44 din Legea nr. 273/2006, precum și ale art. 129 al. (2) lit. b) și al. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Documentației și actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea nr. 524/2020, pentru obiectivul de investiţii Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului), Scenariul 1 din Documentaţia de modificare și actualizare a studiului de fezabilitate, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Președinte de ședintă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 713 din 5 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)