CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială S+P, str. Gherase Dendrino nr. 38 provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială S+P, str. Gherase Dendrino nr. 38 provizoriu proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492198/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492254 din 26.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială S+P, str. Gherase Dendrino nr. 38 provizoriu, beneficiar: Dușa Ștefan;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 700 din 1.08.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială S+P, str. Gherase Dendrino nr. 38 provizoriu, beneficiar: Dușa Ștefan, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:

– retragerea față de limita laterală estică: 3 m;

– retragerea față de limita posterioară: min. 25 m;

distanța faţă de construcția autorizată: min. 8 m;

accesul auto și pietonal: se mențin accesele existente din strada Gherase Dendrino și se

crează un acces auto și pietonal nou din strada Gherase Dendrino;

staționarea autovehiculelor: se mențin cele existente și se crează două locuri de garare

noi în spațiu specializat;
echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

La faza D.T.A.C documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 714 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)