CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 847/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1019/2017, de aprobare a asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, care nu se finanţează prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiţii Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului), cuprins la finanţare în cadrul P.N.D.L. 2017-2022

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 847/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1019/2017, de aprobare a asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, care nu se finanţează prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiţii Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului), cuprins la finanţare în cadrul P.N.D.L. 2017-2022 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 622877/1/4.11.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 623396/4.11.2021 al Direcției Juridice, al Direcției Economice și al Direcției Tehnice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 847/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1019/2017, de aprobare a asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, care nu se finanţează prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiţii Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului), cuprins la finanţare în cadrul P.N.D.L. 2017-2022;

În baza O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, art. 8 alin. (2), republicat, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013;

Luând în considerare Hotărârea nr. 713/2021 privind aprobarea modificării Documentației și actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 524/2020 pentru obiectivul de investiţii Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. I Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 847/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1019/2017, de aprobare a asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, care nu se finanţează prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiţii Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului), cuprins la finanţare în cadrul P.N.D.L. 2017-2022, în sensul că valoarea cheltuielilor neeligibile suportate din bugetul local este în sumă de 2.232.276,65 lei cu T.V.A.

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 714 din 5 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)