HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

extindere pe verticală imobil (locuință familială) de la P+M la P+E+M, str. Sighișoarei nr. 18

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere pe verticală imobil (locuință familială) de la P+M la P+E+M, str. Sighișoarei nr. 18 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492113 din 26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492349din 26.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere pe verticală imobil (locuință familială) de la P+M la P+E+M, str. Sighișoarei nr. 18, beneficiari: Iurian Marius Florin și Iurian Iulia;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 790 din 19.08.2019, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – extindere pe verticală imobil (locuință familială) de la P+M la P+E+M, str. Sighișoarei nr. 18, beneficiari: Iurian Marius Florin și Iurian Iulia; pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:

  • amplasarea construcției pe parcelă : prin P.U.D se propune extinderea pe verticală a unei locuințe familiale de la P+M la P+E+M, cu menținerea amplasării clădirii față de limitele laterale și posterioară;

  • accesele auto și pietonal: din strada Sighișoarei;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, 2 locuri de parcare amenajate la sol;

  • conformarea arhitectural-volumetrică: acoperiș cu pantă frântă, Hstreașină = 6,35m, H = max.9.35m;

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 715 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)