CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T ĂR Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 346/2021 (aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 346/2021 (aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca”) – proiect din iniţiativa domnului Dan Ştefan Tarcea, consilier local și viceprimar al municipiului Cluj Napoca;

Reţinând Referatul de aprobare nr. 624353/2.2/4.11.2021 al domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 624388/441/4.11.2021 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 346/2021 (aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca”);

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) lit. (a) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 134 alin. 4, 136, 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 346/2021, în sensul corectării erorii din devizul general aferent liniei bugetare 5.2-Comisioane, cote, taxe, costul creditului, cu subcapitolele 5.2.2 și 5.2.3., precum si valoarea totală a investiției cu T.V.A., de la suma de 1.730.175,05 lei la suma de 1.728.463,99 lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ştefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 715 din 5 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)