ANEXA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T ĂR Â R E

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar al municipiului Cluj Napoca;

Reţinând Referatul de aprobare nr. 624643/2.2/4.11.2021 al domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar al municipiului Cluj Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 624695/441/4.11.2021 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca;

Constatând necesitatea și oportunitatea aprobării cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca;

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny“, ale Ordinului nr. 1333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, ale art. 44 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 715/2021 privind modificarea Hotărârii nr. 346/2021 (aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 134 alin. 4, 136, 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 1 și 2.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ştefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 716 din 5 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)